Chinese New Year

Chinese New Year

Chinese New Year can be called Spring Festival, in China ‘chunjie’. Also in South, North Korea and Vietnam they are calling it Lunar New Year. Spring Festival can’t have a regular data, it started on full moon.  Chinese New Year starting in January 21 and ending in February 20.  In 2022, it occurs on February 1st. For a full list of dates and events check out  Chinese New Year calendar the lunar calendar is still really important in China, even though it has officially moved to the Gregorian calendar like the rest of the world.Some people still calculate their birthdays and ages according to the lunar calendar too!

This day is a day for praying for gods. According to one legend, there was a monster named Nian. It would come about every New Year’s Eve. Most people would hide in their homes. But one boy was brave enough to fight him off using firecrackers. Now using firecrackers is traditional thing and duty young people.

 

New Year is the most important festival in China. Its celebration traditionally last for 15 days. Chinese people want to celebrate Chinese New Year in a traditional way. China presents its most colorful face then. The date of Chinese New Year is determined by the lunar calendar (a calendar based on the phases of the moon). The Spring Festival lasts for 15 days and ends with the Summer Festival. The horoscope plays a key role in the Chinese New Year. Its zodiacs correspond to animals: sheep, monkey, rooster, dog, pig, rat, buffalo, tiger, rabbit, dragon, snake and horse. It is under their sign that each new year begins. When Chinese new year begins all Chinese people go to their families and friends. All offices, institutions and stores are closed. Chinese people celebrate this time mostly at home, honoring their ancestors and thanking the gods for the past year. Most religious ceremonies, including those performed by household members, are crowned by the bang of exploding firecrackers. After the family celebrations are over, it is time for the whole nation to rejoice together. It is a time of colourful parades, loud music and even louder fireworks. Paper dragons and lions gradually appear on the streets to start group dances together.

 

Interesting facts

  • The date of Chinese New Year is different every year, but it always falls between January 21 and February 20 and is dependent on the Chinese lunar calendar.
  • An estimated one-sixth of the world celebrates Chinese New Year.
  • The most important day of this holiday is Christmas Eve and the first day of the Lunar New Year.
  • Chinese New Year is about catching up with family.
  • Chunjie celebrations are associated with many traditions.

 

Chiński Nowy Rok może być nazywany Wiosennym Festiwalem, w Chinach nazywa się “chunjie”. Za to w Południowej, Północnej Korei oraz w Wietnamie nazywają go Księżycowym Nowym Rokiem. Wiosenny Festiwal nie ma regularnej daty, zaczyna się o pełnym księżycu. Chiński Nowy Rok zaczyna się 21 stycznia i kończy się 20 lutego. W 2022 roku przypada on na 1 lutego. By zobaczyć wszystkie daty i wydarzenia zobacz kalendarz Chińskiego Nowego Roku. Kalendarz Księżycowy jest wciąż bardzo ważny w Chinach mimo, że przeszli na kalendarz gregoriański podobnie jak reszta świata. Ludzie wciąż obliczają daty swoich urodzin i wiek według Księżycowego Kalendarza!

Ten dzień jest dniem oddania hołdu bogom. Na podstawie legendy, istniał potwór nazywany Nian. Przychodzi każdego wydarzenia Nowego Roku. Większość ludzi chowa się w domu. Ale jeden chłopiec był wystarczająco dzielny by zwalczyć go używając petard. Teraz używanie petard jest tradycyjną rzeczą i obowiązkiem młodych ludzi.

 

Nowy Rok jest najważniejszym festiwalem w Chinach. Jego obchody trwają tradycyjnie 15 dni. Chińczycy chcą obchodzić Chiński Nowy Rok w tradycyjny sposób.Chiny prezentują wówczas swoje najbardziej kolorowe oblicze. Datę Nowego Roku Chińskiego wyznacza się na podstawie kalendarza lunarnego (kalendarz oparty na fazach Księżyca). Święto Wiosny trwa aż 15 dni i kończy się Świętem Lata. W Nowym Roku Chińskim kluczową rolę odgrywa horoskop. Jego zodiakom odpowiadają zwierzęta: owca, małpa, kogut, pies, świnia, szczur, bawół, tygrys, królik, smok, wąż i koń. To pod ich znakiem rozpoczyna się każdy kolejny rok. Kiedy zaczyna się Chiński nowy rok wszyscy mieszkańcy Chin jeżdżą do swoich rodzin i przyjaciół.Wszelkie urzędy, instytucje i sklepy są zamknięte. Chińczycy celebrują ten czas głównie w domowym zaciszu, oddając cześć przodkom i dziękując bogom za miniony rok. Większość obrzędów religijnych, również tych odprawianych przez domowników, wieńczy huk eksplodujących petard. Po zakończeniu uroczystości rodzinnych, nadchodzi pora na wspólne radowanie się całego narodu. To czas barwnych pochodów, głośnej muzyki i jeszcze głośniejszych fajerwerków. Na ulicach stopniowo pojawiają się papierowe smoki i lwy, by wspólnie rozpocząć grupowe tańce.

 

Ciekawostki

  • Data Chińskiego Nowego Roku jest inna każdego roku, ale zawsze przypada między 21 stycznia a 20 lutego i jest zależna od chińskiego kalendarza księżycowego.
  •  Szacuje się, że jedna szósta świata obchodzi Chiński Nowy Rok
  • Najważniejszym dniem tego święta jest Wigilia, a pierwszym dniem Chiński Nowy Rok.
  • Chiński Nowy Rok to czas spotkań z rodziną
  • Obchody Chińskiego Nowego Roku wiążą się z wieloma tradycjami

Glossary

Spring Festival, Chunjie, Lunar New Year - nazwy Chińskiego Roku w różnych regionach.

Nian - potwór z legend chińskich, żyjący w górach lub morzach.

firecrackers - petardy

important - ważne

determined - datowane

institutions - instytucje

religious- religijne

gradually appear - stopniowo pojawiają

 

 

Quiz

Quiz:

1.How Chinese New Year is calling in Vietnam and Korea?

A) Lunar New Year

B) Star New Year

C) Spring Day

 

2.How long is the traditional celebration of the Chinese new year?

A) 15 days

B) one week

C) 12 days

 

3. Why firecrackers are tradicional thing and duty of young people?

A) That have no reason.

B) Because young boy defated a monster - Nian.

C) Because young peoples are always using firecrackers on festivals.

4.When is Chinese New Year?

A) Between 15 March and 30 April

B) Between 14 December and 10 January

C) Between 21 January and 20 February

 

5.How much zodiacs there are?

A) 14

B) 12

C) 8

Answers to quiz

1.A

2.A

3.B

4.C

5.B

Bibiography

Photo - Ivan Aleksic, Unsplash, Dragon - Chinese New Year 春节, 春節

https://unsplash.com/photos/gA31jyZAXZU

Skośnym okiem: 10 faktów i ciekawostek o Chińskim Nowym Roku (skosnymokiem.blogspot.com)

Amanda Xi, 21 Things You Didn’t Know About Chinese New Year

https://chinesenewyear.net/21-things-you-didnt-know-about-chinese-new-year/