Aborygeni

Aborygeni

Today, Hadza is about a thousand people, of whom only about 400 lead a nomadic lifestyle. They have no chance to maintain cultural continuity in a civilised environment. The Australian Aborigines, the world's oldest ethnic group, are in a better position.
In 1770, when James Cook arrived in Australia, there were more than 500 Aboriginal hunting and gathering tribes. Contact with Europeans ended badly for many of them. Some groups have been completely extinct due to brought back illnesses or genocide. Others lost their identity when they were forcibly settled and mixed with other tribes. But in a few areas of Australia - areas which, due to a lack of raw materials or conditions for breeding, did not arouse the interest of whites - it was possible to maintain cultural continuity to this day.
Aborigines are indigenous people in Australia. They came to Australia according to various sources from about 125 to 50 thousand years ago, probably from southeast Asia, through the island bridge of today's Indonesia and the island of New Guinea. They had a nomadic lifestyle. They were addicted to the surrounding environment and very much associated with it. Their basic activities included hunting and gathering, and in coastal areas also fishing.
Religion of Aborigines, similarly to other peoples living in similar conditions, is strongly connected with nature and earth - the human mother. The indigenous people of Australia worshipped the land. They are the source of all elements of nature, celestial bodies, flora, fauna and their descendants. The three most important elements of the Aboriginal beliefs are the magic rites, the sacred mountain of Uluru and totems.

 

Number of words: 269

Written by:
Dominik Grubek
Michał Formella

Hadza to dziś około tysiąca osób, z których koczowniczy tryb życia prowadzi zaledwie około 400. Nie mają szans zachować ciągłości kulturowej w ucywilizowanym otoczeniu. W lepszej sytuacji są australijscy Aborygeni – najstarsza na świecie grupa etniczna.
W 1770 r., gdy do Australii dotarł James Cook, zbieracko-łowieckich aborygeńskich plemion było ponad 500. Kontakt z Europejczykami dla wielu z nich skończył się fatalnie. Niektóre grupy całkowicie wyginęły z powodu przywleczonych chorób lub ludobójstwa. Inne zatraciły odrębność, gdy zostały przymusowo osiedlone i wymieszane z innymi plemionami. Ale w kilku rejonach Australii – na obszarach, które z powodu braku surowców lub warunków do hodowli nie budziły zainteresowania białych – udało się zachować kulturową ciągłość do dziś.

Aborygeni to rdzenni mieszkańcy Australii. Przybyli do Australii wg różnych źródeł od ok. 125 do 50 tys. lat temu prawdopodobnie z południowo-wschodniej Azji, przez pomost wyspowy dzisiejszej Indonezji i wyspę Nową Gwineę. Prowadzili koczowniczy tryb życia. Byli uzależnieni od otaczającego ich środowiska i bardzo z nim związani. Do ich podstawowych zajęć należały: łowiectwo i zbieractwo, a w rejonach nadbrzeżnych także rybołówstwo.
Religia Aborygenów, podobnie jak innych ludów żyjących w zbliżonych warunkach, jest silnie związana z naturą i ziemią – matką człowieka. Rdzenni mieszkańcy Australii czcili ziemię . To od nich pochodzą wszystkie elementy natury, ciała niebieskie, flora, fauna oraz ich potomkowie. Trzy najważniejsze elementy wierzeń aborygeńskich, to obrzędy magiczne, święta góra Uluru oraz totemy.

Glossary:

arouse - rozbudzić
celestial - niebiański
descendants - potomkowie
extinct - wygasły
gathering tribes - zbieranie plemion
indigenous - autochtoniczny
island - wysepka
magic - magia
southeast - połudnowo-wschodni
totems - totemy

Bibliography:

 

Danuta Śmierzchalska, Aborygeni [W:] Tenże, Święte kolory i tajemniczy Strażnicy, 2019, National Geographic

www.national-geographic.pl/ludzie/aborygeni

MONIKA MILEWSKA, Aborygeni [W:] Tenże, Rdzenni mieszkańcy Australii, 2011, Australiana 

australiana.pl/aborygeni-rdzenni-mieszkancy-australii/

 

Picture:
pixabay.com/pl/photos/australia-aborygeni-224515/

 

 

 

QUIZ

 

1.What's the name of the mountain where aborigines used to meet?
a) Uluru
b) Ununu
c) Ululu

2.What were the basic aboriginal activities?
a) hunting
b) fishing
c) hunting, gathering and fishing.

3.What were the Aborigines addicted to?
a) from running
b) from the surrounding environment
c) from killing

4. Who reached Australia in 1770?
a) James Cook
b) Artur Grottger
c) Krzysztof Kolumb

5. How many Aboriginal tribes were there in the 18th century?
a) 200
b) 400
c) 500

Odpowiedzi/Answers
1) A
2) C
3) B
4) A
5) C