7 interesting facts about London

7 interesting facts about London

London - the city with the most expensive cost of living.In 2016, London was ranked 6th in the ranking of cities with the most expensive maintenance costs. So if you have a lot of savings you can move here peacefully, if not then unfortunately they have to satisfy you only a short holiday.

Multilingual city. In London people speak more than 300 languages! So there is a good chance to meet a person who speaks your language in a shop, café or bus.

The hardest job in London.Perhaps the hardest job in the world is being a black cab driver in London. All drivers of such taxis must pass an extremely difficult test of the city's topography, known as (The Knowledge)To pass it you have to learn 320 basic routes, all 25,000 streets on these routes and 20,000 landmarks within 6 miles of Charing Cross. It is believed that learning all the information needed to pass (The Knowledge) takes from 2 to 4 years.

the city most frequently visited by tourists.London was visited by 16 million people in 2014, making it the most visited city in the world.

There is one street in London with right-hand traffic.The Savoy Hotel is one of the most popular hotels in London and has hosted many stars, politicians and celebrities. It is the street next to the hotel that is the only one in London with right-hand traffic. There are a few ideas as to why this is the case. One of them says that taxi drivers first drop off guests at the Savoy Theatre (which is on the right side of the road) and then pick them up at the Savoy Hotel, which is at the end of the street. That explanation makes the most sense.

The famous Big Ben, it's not Big Ben.The famous clock tower, the symbol of London called Big Ben, is known under the wrong name. Big Ben is actually the bell in the tower, and the tower itself is the Elizabeth Tower. Renovation work on the tower and the clock is about to begin, with the result that the bell is expected to be out of service to 2020!

Illegal kites.Although the United States is rather familiar with surprising laws, there are also a few unusual prohibitions in London, the violation of which is punishable by criminal law. This is the case, for example, with flying kites in the city. Although there are many tourists, and thus - children - there are many in it, but it is strictly prohibited to fly kites throughout the metropolis. This regulation has been in force since 1847 and is still valid.

Written by:

Mikołaj Murakowski

Wiktor Siwonia

Najdroższe miasto.Londyn W 2016 roku Londyn znalazł się na 6 miejscu w rankingu miast z najdroższymi kosztami utrzymania. Jeśli więc masz spore oszczędności możesz się tu spokojnie przeprowadzić, jeśli nie to niestety muszą cię zadowolić tylko krótkie wakacje.

Multi języczne miasto.W Londynie ludzie porozumiewają się ponad 300 językami!! Istnieje więc duża szansa spotkania osoby, która mówi w twoim języku w sklepie, kawiarni czy autobusie.

Najtrudniejsza praca w Londynie.Być może najtrudniejszą pracą na świecie jest bycie kierowcą czarnej taksówki w Londynie. Wszyscy kierowcy takich taksówek muszą przejść niezwykle trudny test z topografii miasta, znany jako „Wiedza”(The Knowledge). Aby go zdać trzeba nauczyć się 320 podstawowych tras, wszystkich 25,000 ulic na tych trasach i 20,000 charakterystycznych miejsc w promieniu 6 mil od Charing Cross. Uważa się, że nauka wszystkich informacji potrzebnych do zaliczenia „Wiedzy” zajmuje od 2 do 4 lat.

 Miasto najczęściej odwiedzane przez turystów.W 2014 roku Londyn został odwiedzony przez 16 milionów ludzi, czym stał się najczęściej odwiedzanym miastem na świecie.

Jest jedna ulica w Londynie, na której obowiązuje ruch prawostronny.Savoy Hotel jest jednym z najpopularniejszych hoteli w Londynie i gościł u siebie wiele gwiazd, polityków i celebrytów. To właśnie ulica tuż przy hotelu jest jedyną w Londynie z prawostronnym ruchem jazdy. Jest kilka pomysłów czemu tak właśnie jest. Jeden z nich mówi o tym, że taksówkarze najpierw wysadzają gości pod Teatrem Savoy ( który znajduje się po prawej stronie drogi), a następnie odbierają gości z Hotelu Savoy, który znajduje się na końcu ulicy. To wytłumaczenie ma największy sens.

 Słynny Big Ben, to nie Big Ben.Słynna wieża zegarowa, symbol Londynu zwany Big Ben'em, znany jest pod niewłaściwą nazwą. Big Ben to tak naprawdę dzwon znajdujący się w wieży, a sama wieża to "Elizabeth Tower", czyli Wieża Elżbiety. W najbliższym czasie rozpoczną się prace renowacyjne wieży i zegara, wynikiem czego dzwon ma być wyłączony z użytku aż do 2020 roku!

Nielegalne latawce.Choć z zaskakujących praw znane są raczej Stany Zjednoczone, to w Londynie można też znaleźć kilka nietypowych zakazów, których złamanie jest karalne. Tak jest na przykład z puszczaniem latawców w mieście. Choć turystów, a co za tym idzie – dzieci – jest w nim niemało, to jednak surowo zabrania się puszczania latawców na terenie całej metropolii. Przepis ten obowiązuje od 1847 roku i wciąż jest aktualny.

 Liczba słów: 449

Słowniczek/Glossary

actually-tak naprawdę

Although-chociaż

believed-

difficult-trudny

example-przykład

extremely-niezwykle

frequently-najczęsciej

most expensive-najdroższe

Multilingual-Multi-języczne

prohibited-zakazane

 

Quiz


1. In which year was London ranked 6th in the category of cities with the most expensive maintenance costs?

a) 2009

b) 2012

c) 2016

2. How many people visted London in 2014?

a) 16 milion people

b) 10 milion people

c) 9 milion people

3. How many languages do people communicate in London?

a) more than 200 languages

b) more than 300 languages

c) more than 100 languages

4. What's Big Ben's real name?

a) Elizabeth Tower

b) Caroline Tower

c) Justin Tower

5. What's the hardest job in London?

a) postman

b) black cab driver

c) builder

Answears: 1c, 2a, 3b, 4a, 5b